Aliancia automobilových regiónov nalieha na podporný program EÚ na zabezpečenie úspešného prechodu pre odvetvie so 7,5 miliónmi pracovných miest

V nemeckom Lipsku sa 17. a 18. novembra konalo politické stretnutie Aliancie automobilových regiónov, na ktorom Košický samosprávny kraj reprezentoval Michal Roháč, vedúci Zastúpenia KSK pri EÚ v Bruseli. Cieľom stretnutia bolo produktívne diskutovať o krátkodobých a dlhodobých stratégiách automobilového priemyslu na území EÚ. Stretnutie otvoril predseda vlády Saska Michael Kretschmer, ktorý priblížil dôležitosť automobilového priemyslu pre Sasko a zdôraznil potrebu Aliancie pre úspešné zvládnutie transformácie. Hlavným zameraním bola podpora, ktorú automobilový priemysel v regiónoch potrebuje. 

Aliancia automobilových regiónov  je politická sieť 19 európskych regiónov so silným automobilovým a dodávateľským odvetvím, ktoré budú ovplyvnené prechodom na cestnú dopravu s nulovými emisiami. Založil ju Európsky výbor regiónov počas svojho plenárneho zasadnutia v júni 2022 s cieľom zabezpečiť spravodlivý a férový prechod v automobilovom a dodávateľskom priemysle. Aliancia je otvorená pre všetky regióny, ktorých sa transformácia týka.

Eurokomisár pre pracovné miesta a sociálne práva Nicolas Schmit sa na stretnutí v Lipsku vyjadril, že je potrebné pristupovať k tejto transformácií pozitívne. Aliancia automobilových regiónov by teda mala zvoliť prístup, v ktorom budú regióny spolupracovať a navzájom sa od seba učiť, ako rekvalifikovať pracovníkov, posilniť regionálny rozvoj a vytvárať nové pracovné miesta. K spaľovacím motorom je v EÚ momentálne viazaných približne 600-tisíc pracovných miest, ktoré nebude možné zameniť 1:1 pri výrobe elektromotorov, a teda vzniká výzva vytvoriť nové pracovné miesta, možno aj mimo sektoru dopravy.

Automobilový priemysel je výrazne ovplyvnený ekologickou a digitálnou transformáciou a vo výrobe automobilov a pridružených službách pracuje 7,5 milióna ľudí, čo zodpovedá viac ako 6% celkovej európskej zamestnanej populácie. Prechod na bez emisné vozidlá bude mať veľký vplyv na regionálne ekosystémy automobilového priemyslu a sociálno-ekonomické štruktúry. Cieľom Európskej únie je znížiť do roku 2030 emisie v EÚ aspoň o 55%, čo je zahrnuté v nariadení Európskej komisie o znížení emisných noriem C02.

Cieľom Aliancie automobilových regiónov je preto zabezpečiť, aby bol prechod v automobilovom sektore úspešný a zároveň plne podporoval ciele EÚ v oblasti klímy. Taktiež je podstatné, aby napredovali k naplneniu týchto cieľov všetky regióny. Nakoľko sa toto odvetvie odkloní od spaľovacích motorov, očakáva sa, že celkový počet pracovných miest v automobilovom priemysle sa zníži. V záujme zachovania pracovných miest Aliancia automobilových regiónov tvrdí,  že EÚ bude potrebovať pomoc pri sponzorovaní výskumu a úsilia o priemyselnú transformáciu s cieľom zvýšiť rozšírenie vozidiel s nulovými emisiami, ktoré je v súčasnosti nízke. S tým je spojená aj výstavba nových verejne dostupných dobíjacích staníc v celej EÚ.

Taktiež je dôležité spomenúť, že jedným z cieľov Aliancie je znížiť vysokú závislosť EÚ na Čínu vo výrobe batérií a článkov, ktoré sú na transformáciu automobilového priemyslu nevyhnutné. Z toho dôvodu Aliancia automobilových regiónov 21.11.2022 podpísala memorandum s European Battery Alliance Academy memorandum o spolupráci s cieľom zabezpečiť sebestačnosť EÚ v oblasti výroby batérií. Memorandum sa zameriava na zdieľanie know-how o (re-)kvalifikácii pracovníkov.

Aká je rola Košického samosprávneho kraja? Keďže onedlho začne v KSK pôsobiť spoločnosť Volvo, KSK sa zmluvne zaviazal vytvoriť priaznivé prostredie pre budúcich zamestnancov závodu.

Záväzky KSK:

  • zabezpečiť zavedenie nových liniek verejnej dopravy do strategického parku,
  • poskytnúť spoluprácu pre zvýšenie kapacity medzinárodného vzdelávania na našich stredných školách vrátane prípravy absolventov potrebných pre tieto nové pracovné miesta – vytvoriť alebo prispôsobiť učebné odbory na svojich stredných školách,
  • poskytnúť súčinnosť pri vzniku cenovo dostupného nájomného bývania,
  • zabezpečiť rozvoj a údržbu ciest II. a III. triedy zlepšením ich stavu a dopravného napojenia na cesty vyšších tried,
  • zabezpečiť rozšírenie odstavných plôch pre nákladné vozidlá,
  • poskytnúť investorom súčinnosť pri zriaďovaní a rozvoji obnoviteľných zdrojov energie,
  • podporovať zriadenie rezidenčnej výstavby v dochádzkovej vzdialenosti od strategického parku,
  • podporovať dostupnosť zdravotnej starostlivosti v blízkosti Valalík.

Článok vypracovali Mgr. Michal Roháč;
Lenka Volková a Ľubomír Girašek, stážisti na zastúpení KSK pri EÚ.

Publikované dňa 24. november 2022

Prečítajte si tiež

23.3.2022 Januárové plenárne zasadnutie Európskeho výboru regiónov

V dňoch 26. 1. a 27.1. 2022 sa členovia...

24.5.2021 Zahraničná stáž v Bruseli

Zastúpenie Košického samosprávneho kraja (KSK...