Nová kohézna politika 2020+

Nová kohézna politika 2020+

Veľká väčšina politík EÚ má priamy, ale aj nepriamy dopad na regióny, mestá, obce a ich socioekonomických partnerov. Preto ovplyvňovanie tvorby legislatívy a vstupovanie do rozhodovacieho procesu a vyjednávaní priamo v Bruseli prostredníctvom činnosti Zastúpenia zefektívni a urýchli rozvoj regiónu.

Rozdiely v ekonomickej výkonnosti slovenských regiónov zostávajú vysoké a disparity sa nezmenšujú, naopak dochádza k ich ďalšiemu prehĺbovaniu. Slovensko na základe týchto hodnôt dosahuje druhé najvyššie regionálne disparity v skupine krajín OECD. Práve pre vyššie uvedené dôvody je kohézna politika jednou z prioritných oblastí činnosti Zastúpenia KSK v Bruseli. Z pohľadu Košického kraja ako regiónu je nástrojom na vyrovnávanie rozdielov medzi regiónmi EÚ a investičným nástrojom, ktorý výrazne prispieva k zvyšovaniu kvality verejnej infraštruktúry a životného prostredia, k posilňovaniu sociálnej inklúzie a zlepšovaniu kvality obyvateľov kraja. Preto, s cieľom presadzovať záujmy Košického kraja, je KSK pripravený aktívne vstupovať do všetkých relevantných diskusií a negociácií o legislatívnych návrhoch týkajúcich sa podoby kohéznej politiky v budúcom programovom období 2021 – 2027.

Prioritou KSK ako aj ostatných samosprávnych krajov SR, definovanou v spoločnej pozícii, je zachovanie čo najsilnejšieho postavenia kohéznej politiky v rámci viacročného finančného rámca EÚ. Tento záujem prezentujú spoločne v rámci pracovných skupín vedených Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) ako aj v rámci členstva vo Výbore regiónov.

Ciele KSK pre kohéznu politiku 2020+

1. Dostupnosť politiky súdržnosti po roku 2020 pre všetky regióny s dôrazom na menej rozvinuté a zaostávajúce regióny.
2. Silné postavenie kohéznej politiky v rámci viacročného finančného rámca.
3. Územný princíp rozdeľovania finančných prostriedkov.
4. Silné postavenie samosprávnych krajov pri tvorbe samostatného regionálneho operačného programu v spolupráci s mestami a obcami a ďalšími                                    socio-ekonomickými partnermi.
5. Zjednodušovanie pravidiel pri realizácií projektov pre konečného užívateľa.