O zastúpení KSK pri EÚ v Bruseli

O zastúpení KSK pri EÚ v Bruseli

Brusel, hlavné mesto Belgického kráľovstva, možno považovať aj za hlavné mesto európskych miestnych a regionálnych samospráv: sídlo tu ma viac ako 300 regionálnych zastúpení, ktoré fungujú ako tzv. regionálne ambasády. Tieto zastúpenia sú v súčasnosti veľmi viditeľné a široko akceptované ako partneri európskej politickej komunity. Bruselské kancelárie sú pre regionálne orgány kľúčové, pretože kontakt s inštitúciami im umožňuje získať informácie o vývoji politiky EÚ a to znamená, že regióny môžu od začiatku vyvíjať úsilie a stratégie v oblastiach, ktoré sú pre nich a ich občanov prioritné. Nemenej dôležité je aj to, že regióny svojou prítomnosťou v Bruseli, zohrávajú významnú úlohu pri šírení a poskytovaní informácií z prvej ruky práve pre EÚ, ktorá takúto aktivitu podporuje aj v záujme naplnenia jej cieľa, aby bola Európa bližšie k občanom.
 

Priamo v srdci európskeho diania

Zastúpenie Košického samosprávneho kraja pri Európskej Únii (Zastúpenie KSK pri EÚ) reprezentuje kraj nie len v európskej agende, ale usiluje sa aj o propagáciu a zabezpečenie vplyvu regiónu v európskej politike pri rozhodovaní o európskych či medzinárodných otázkach, ktoré ovplyvňujú rozvoj a život celého nášho regiónu. Zastúpenie kraja v Bruseli sleduje dianie, zapája sa do neho, nadväzuje kontakty, spoluprácu a aktívne reaguje všade tam, kde je to prospešné a kde je legálny priestor na aktivitu. Zastúpenie dopĺňa činnosť ostatných útvarov Úradu KSK v záujme najväčšieho dosahu na európske inštitúcie a legislatívu, tak aby boli využité všetky možné komunikačné kanály a partnerstvá.

Činnosťou sa kladie dôraz na zlepšenie čerpania európskych štrukturálnych a investičných fondov, monitorovanie projektov a výziev európskych inštitúcií, ovplyvňovanie tvorby európskej legislatívy (70 % právnych predpisov EÚ má priamy vplyv na regionálnu a miestnu úroveň), presadzovanie záujmov KSK a využívanie programov Európskej komisie na regionálny rozvoj.

V nadväznosti na rastúci počet a zložitosť európskych právnych predpisov ako aj nastavovanie a vyjednávanie programového obdobia a teda aj finančných prostriedkov, z ktorých môže mať prospech KSK, ide primárne o naplnenie naliehavej potreby vytvárať partnerstvá pre spoluprácu, byť priamo pri zdroji informácií o finančných a rozvojových možnostiach, ktoré Európska únia ponúka a o reálnu schopnosť tieto zdroje, čo najefektívnejšie a správne využiť v prospech regiónu, pretože napokon je to práve samospráva, ktorá je zodpovedná až za 60 % verejných investícií v Európe.

Zastúpenie, známe aj ako Kosice Region Brussels Office sídli pod jednou strechou spolu s Bratislava Region Brussels Office a Trnava Region Brussels Office na Rue d'Arlon v Bruseli a je držiteľom certifikátu ministra vonkajších vzťahov regiónu Brusel, ktorým sa kancelária uznáva ako oficiálne zastúpenie VÚC na území Bruselu.

V rámci svojej činnosti ODDEZ stanovuje pre Zastúpenie KSK pri EÚ priority a hlavné aktivity. Všetky tieto priority a hlavné aktivity vytvárajú potrebné základné stavebné prvky pre ďalšie kroky útvarov kraja pri jeho určených zámeroch a cieľoch.

1.Zastúpenie a prezentácia KSK v inštitúciách EÚ

Vďaka aktívnej prítomnosti a blízkosti k inštitúciám EÚ je jednou z prioritných úloh Zastúpenia KSK pri EÚ zviditeľniť Košický kraj na európskej úrovni, posilňovať jeho pozíciu v rámci EÚ a využívať všetky dostupné príležitosti na jeho propagáciu. Medzi základne úlohy patrí vytváranie stabilnej a trvalej spolupráce s  európskymi regiónmi a partnermi z európskych inštitúcií, a to s cieľom dosiahnuť trvalý a udržateľný rozvoj kraja a pomôcť tak zvyšovať životnú úroveň jeho občanov. Zastúpenie sa usiluje pri organizovaní prezentačných akcií dosahovať dlhodobý cieľ – predstavovať KSK ako atraktívny región pre podnikateľský sektor a cestovný ruch s investičnými príležitosťami, jedinečnými prírodnými krásami a pozoruhodným kultúrnym dedičstvom. Aktivity pri propagácii KSK v rámci týchto segmentov sa realizujú v závislosti od rozhodnutia a poverenia nadriadených útvarov.

2.Hlas kraja v centre EÚ

Reprezentácie v Bruseli, ktoré zastupujú záujmy regionálnych aktérov v EÚ, si v rámci rozširujúceho sa viacúrovňového politického systému Európy získali vynikajúce postavenie. V súčasnosti sú najviditeľnejšími ukazovateľmi rastúcej úlohy regiónov EÚ.

Moderné demokratické systémy sa už nespoliehajú na národné územné zastúpenie ako jediný spôsob premostenia štátu a spoločnosti. Na európskej scéne sa inštitúcie EÚ čoraz viac zameriavajú na subjekty zapojené do funkčného zastupovania záujmov prostredníctvom regionálnych zastúpení.

Rozhodovanie v EÚ je často popisované ako systém a proces viacúrovňového riadenia. Inými slovami, od aktérov sa vyžaduje, aby pochádzali aj z regionálnej úrovne. EÚ je skutočne jednou z hlavných oblastí, v ktorých možno vidieť diplomaciu uskutočňovanú aktérmi z regionálnej a miestnej úrovne. Regionálna diplomacia zohráva v tomto komplexnom procese prvoradú úlohu. Všetky tri dimenzie diplomacie, t.j. komunikácia, reprezentácia a socializácia predstavujú bežnú aktivitu, bez ktorej sa regionálne zastúpenia, ktoré chcú byť vypočuté, nezaobídu.

V článku 11 Zmluvy o EÚ sa výslovne uvádza, že „inštitúcie udržiavajú otvorený, transparentný a pravidelný dialóg s reprezentatívnymi združeniami a občianskou spoločnosťou“. Regionálne zastúpenia patria medzi týchto spoločenských aktérov, ktorí sa úspešne usilujú o účasť na európskom rozhodovacom procese.

Pri implementácii fondov je kľúčovým prvkom zásada partnerstva, ktorá vychádza z prístupu založeného na viacúrovňovom riadení a zabezpečuje zapojenie regionálnych, miestnych, iných orgánov verejnej správy, občianskej spoločnosti, hospodárskych a sociálnych partnerov a vo vhodnom prípade výskumných organizácií a univerzít. Tento koncept je ale v praxi kritizovaný pre jeho nedôsledné uplatňovanie zo strany národných aktérov v EÚ.

S cieľom podporiť kontrolu a kontinuitu pri organizácii a napĺňaní princípu partnerstva je vhodný aktér práve Zastúpenie, ktoré disponuje blízkosťou a prístupom priamo k tvorcom a metodikám vykonávania programov, a to aj vďaka kooperácii s VR. Svoje poznatky, ktoré sa nadobudnú pri výkone „auditu princípu partnerstva“ sa tlmočia určeným adresátom ako napr. EK, VR, EP atď.

Cieľom reprezentácie KSK pri EÚ je vyvíjanie takých aktivít, ktoré zabezpečujú priaznivý stav tak, aby hlas a názor regiónu bol stále vypočutý v rámci európskych inštitúcií ako uznávanej zainteresovanej strany, a rovnako aj na ostatných platformách, ktoré sú smerodajné pre tvorbu politík spôsobilých ovplyvniť rozmach kraja. Týmto sa vyvíja úsilie v záujme dosiahnutia priaznivejšej synergie európskych politík a skutočných potrieb kraja. Úsilie smeruje k tomu, aby sa relevantná európska legislatívna uberala smerom, ktorý podporuje ochranu a rozvoj kraja, a aby legislatívne a nelegislatívne akty nepoškodzovali región – nestavali ho do pozície, kde by vystupoval ako aktér v nevýhodnom postavení.

Je veľmi dôležité nielen reagovať na vzniknuté problémy, ale kľúčové je byť aktívny už pri kreovaní politík v okamihu ich formovania, aby nedochádzalo ku vzniku problémov, a to v záujme predchádzania možnému a neželanému negatívnemu dopadu v podobe konštatovania nesúladu cieľov a nástrojov, napr. kohéznej politiky s potrebami kraja a stratégiou jeho rozvoja.

Množstvo aktivít, konzultácii a formovaní legislatívnych iniciatív prebieha naprieč širokým spektrom európskych inštitúcii. Analyzovanie a vhodné používanie týchto  informácii môže slúžiť ako služba včasného varovania pred neželaným a negatívom dopadom, ktorý by v prípade pasívneho a vzdialeného prístupu pravdepodobne nastal. Zastúpenie KSK v Bruseli sleduje dianie, zapája sa do neho a aktívne reaguje všade tam, kde je to prospešné. Zastúpenie dopĺňa aktivity ostatných útvarov kraja so zámerom najväčšieho dosahu na európske inštitúcie a legislatívu, tak aby boli využité všetky možné komunikačné kanály.

Rozvíjanie spôsobilosti pre verejné politiky je proces, pomocou ktorého KSK usiluje vplývať na politické prostredie, ktoré ho ovplyvňuje, s cieľom vytvárať budúcu hodnotu alebo chrániť súčasnú hodnotu pred akýmikoľvek neželanými zmenami v právnom prostredí.

Výdavky na podporu úsilia kraja v oblasti verejných politík je vhodné posudzovať vzhľadom na akékoľvek potenciálne príležitosti na tvorbu alebo ochranu hodnoty. Dotácie, granty alebo iné európske finančné mechanizmy či väčšia legitimita sú príkladom potenciálnych výhod účinného angažovania sa v politickom prostredí v Bruseli. V intenciách týchto skutočností môžeme zdôrazniť, že byť aktérom a stáť pri tvorbe legislatívy je z diaľky ťažko dosiahnuteľný míľnik. Byť prítomný priamo na mieste, naviazať osobné kontakty, byť flexibilný, spájať sa s partnermi, vytvárať aliancie, zúčastňovať sa na stretnutiach, prezentáciách a udalostiach, ktoré umožňujú efektívnu výmenu informácií a poskytovanie pomoci je výhoda, ktorá má svoje nezastupiteľné miesto v modernej regionálnej politike. Náklady obetovanej príležitosti pre regióny, ktoré nemajú riadne zastúpenie v Bruseli, sú príliš vysoké na to, aby sa mohli ignorovať. Úsilie sa vráti vo forme väčšieho vplyvu a legitimity. Nech je súčasná štruktúra alebo finančná kapacita akákoľvek, je nevyhnutné, aby bola kancelária v Bruseli riadená iniciatívne, aktívne a profesionálne. Je dôležité, aby Úrad využíval súčasné osvedčené postupy a činnosti v oblasti riadenia. Patrí medzi nich strategické využívanie Zastúpenia, ktorého predstavitelia plne chápu a oceňujú osobitné potreby regiónu, najmä pokiaľ ide o činnosti v zložitom legislatívnom a regulačnom prostredí Európskej únie.

3.Vyhľadávanie investičných partnerov a partnerov v oblasti rozvoja vedy, techniky a inovácií

Náš kraj vykazuje vysokú dlhodobú nezamestnanosť v porovnaní s ostatnými krajmi SR a dlhodobo patrí medzi regióny s podpriemernou podnikateľskou aktivitou. Podiel podnikajúcich fyzických osôb na populácii v produktívnom veku bol napr. za rok 2016 najnižší z celej SR a koncentrácia podnikov na tisíc obyvateľov druhá najnižšia z celej SR. Táto situácia predstavuje významnú príležitosť pre rozvoj podnikateľských aktivít v KSK. Čísla za celý región sú každopádne a vo všetkých ohľadoch skreslené vysokou ekonomickou výkonnosťou mesta Košice, ktorá je kontrastná s celým zvyškom Košického kraja. Pre náš kraj sú tak príznačné ekonomické a sociálne disparity v rámci samotného regiónu, ktoré vyplývajú aj z geografického rozloženia ekonomických aktivít. Priemyselná výroba a spolu s ňou aj najväčší podiel pracovných príležitosti je koncentrovaných v okresoch mesta Košice. Tie vykazujú mieru nezamestnanosti pod hranicou celoslovenského priemeru, zatiaľ čo zvyšné okresy trpia vysokou či veľmi vysokou nezamestnanosťou.

Úlohou Zastúpenia KSK pri EÚ môže byť aj prezentácia nášho kraja ako miesta, ktoré svojimi technologickými, inovačnými, podnikateľskými víziami, kapitálom či mladým ľudským talentom predstavuje ideálne miesto pre investičné projekty. Zastúpenie KSK pri EÚ plní v rámci svojich personálnych možností funkciu sprostredkovateľa relevantných informácií o aktuálnych projektových a grantových výzvach, najmä z európskych inštitúcií. Monitorovanie informácií a výziev by malo zefektívniť čerpanie fondov, ktoré majú za úlohu pridať na rozvoji regiónov a znížiť regionálne disparity, ktoré sú na Slovensku najvyššie v rámci EÚ. KSK tak bude prezentovaný ako dynamický región so silným inovačným potenciálom.

4.Zapájanie KSK do siete regiónov

Vďaka členstvu a zastúpeniu KSK priamo v  orgáne EÚ – v  Európskom výbore regiónov a v Združení európskych regiónov, sa kraju darí úspešne prezentovať a vystupovať ako rovnocenný regionálny partner pripravený nadväzovať spoluprácu v širokej škále oblastí. Zastúpenie tak je nástrojom k rozvoju spolupráce s európskymi partnermi, podieľa sa na monitorovaní možností a vyhľadáva partnerov pre predkladanie európskych projektov.

5.Kohézna politika – hlavná investičná politika EÚ

Väčšina politík EÚ má priamy, ale aj nepriamy dopad na regióny, mestá, obce a ich socioekonomických partnerov. Politika súdržnosti prispela k zmenšeniu rozdielov. Z ekonomického modelovania vyplýva, že v roku 2023 bude HDP na obyvateľa v menej rozvinutých regiónoch o 2,6 % vyšší vďaka podpore v rámci politiky súdržnosti v rokoch 2014 – 2020. Napriek tomu stále pretrvávajú rozdiely, pričom mnohé hnacie sily rastu naďalej ostávajú sústredené vo viac rozvinutých regiónoch a mestských oblastiach. Z nedávneho výskumu vyplýva, že účinnosť týchto investícií závisí od primeranej kombinácie investícií špecifických pre daný región a dobrého inštitucionálneho a makroekonomického rámca.

Prioritou KSK ako aj ostatných samosprávnych krajov SR, ktorú vyjadrili v spoločnej pozícii, je zachovanie čo najsilnejšieho postavenia politiky súdržnosti v rámci viacročného finančného rámca EÚ. Tento záujem prezentujú spoločne aj v rámci členstva predsedu vo VR.

6.Vzdelávanie a transfer znalostí

Kraj môže prispievať prostredníctvom svojej činnosti v Bruseli aj ku vzdelávaniu zamestnancov kraja a krajom zriaďovaných organizácií v oblasti fungovania EÚ, jej politík, rozhodovacích procesov a tiež aktuálnych otázok európskej integrácie. Deje sa tak prostredníctvom priameho kontaktu alebo poskytnutím možnosti byť prítomný na vzdelávacích aktivitách partnerov.

Vzdelávanie a vymieňanie si skúsenosti je jedným zo stavebných prvkov projektov podporovaných EÚ. Menej rozvinuté regióny od roku 2001 dobiehajú zvyšok EÚ, čo vedie k podstatnému zníženiu rozdielu v HDP na obyvateľa. Ich vysoké miery rastu podnecuje štrukturálna transformácia, najmä presun zamestnanosti z poľnohospodárstva do odvetví s vyššou pridanou hodnotou. Niektoré z týchto regiónov využili na podporu rastu investície do infraštruktúry a nízke náklady. Ak však reálne mzdy rastú rýchlejšie než produktivita, návratnosť investícií do infraštruktúry poklesne a výhody spojené s nízkymi nákladmi sa zmenšia, najmä v obchodovateľných odvetviach.

S cieľom zabrániť vzniku pasce rozvoja je nutné, aby menej rozvinuté regióny posilnili vzdelávanie a odbornú prípravu aktérov, zvýšili investície do výskumu a inovácií a zlepšili kvalitu svojich inštitúcií, tak ako sa to aj začalo diať v KSK.

Od januára 2022 sa k zamestnancovi kraja pripojili aj študenti pôsobiaci ako stážisti najmä prostredníctvom programu Erasmus+, ktorí na rotujúcom princípe počas obdobia od 3 do 6 mesiacov získajú skvelú kariérnu skúsenosť v slovenskej inštitúcii pôsobiacej v zahraničí, rovnako nadobudnú vedomosti z fungovania verejnej správy a pôsobenia Košického samosprávneho kraja pri inštitúciách EÚ. Hlavnou náplňou práce študentov je spolupodieľať sa na všetkých relevantných aktivitách vyplývajúcich zo stanovených priorít činnosti Zastúpenia, t.j. predovšetkým:

  • informovanie verejnosti o činnosti KSK v spojitosti s európskymi aktivitami na sociálnych sieťach a webovom sídle;
  • podieľanie sa na príprave a organizácii kultúrnych či odborných podujatí;
  • účasť na konferenciách, seminároch a následné spracovanie informácií a vypracovanie reportov pre analýzu KSK ;
  • preklady z/do anglického jazyky (v prípade znalosti aj francúzskeho jazyka) a ďalšie úlohy podľa zadania.

Okrem pridelených úloh sa od stážistov očakáva proaktívny prístup k práci a iniciatíva prinášať vlastné nápady, ktoré prispejú k činnosti Zastúpenia a Úradu. Stáž umožňuje študentom spoznať činnosť regionálneho zastúpenia, nahliadnuť do aktivít európskych inštitúcií priamo z vnútra a získať nové kontakty, ktoré búdu prínosom tak pre ich kariérny potenciál ako aj pre KSK, čo sa nám už v minulosti potvrdilo. Uchádzači o stáž by mali mať výbornú znalosť slovenského a anglického jazyka (francúzština je veľkou výhodou), dobré komunikačné schopnosti, prehľad v oblasti fungovania EÚ inštitúcií a projektov. Zároveň by mali samozrejme disponovať poznatkami o turistických cieľoch, vedecko-výskumných centrách, ďalších významných subjektoch v rámci regiónu a aktuálnom dianí.

7.Logistika

Zastúpenie:

  • Poskytuje servis regionálnym reprezentantom kraja a pracovníkom Úradu KSK pri ich rokovaniach v Bruseli. Tiež zabezpečuje technickú a administratívnu pomoc ďalším regionálnym subjektom.
  • Poskytuje zázemie rokovacích miestností krajským subjektom, ak budú mať záujem usporiadať v Bruseli stretnutie (obchodné, informačné, prezentačné, lobistické...)
  • Je v rámci vytýčených úloh a cieľov k dispozícii aj rôznym ďalším subjektom z KSK – obciam, mestám, združením obcí, školským, vedeckým, kultúrnym, zdravotníckym a ďalším verejným organizáciám ako aj subjektom z neziskovej sféry alebo záujmovým združením či podnikateľským subjektov v rámci spolupráce.
  • O dôležitých podujatiach a činnosti Zastúpenia a európskych inštitúcií, ako aj projektových a grantových výzvach, politikách EÚ s cieľom poskytnúť priestor na včasné oboznámenie sa s relevantnými informáciami a možnosťou reagovať, pravidelne informuje príjemcov priamo písomné, cez webové sídlo alebo sociálne siete.

8.Členstvo KSK vo Výbore regiónov

Všeobecný vplyv politík EÚ na regióny, mestá, obce a socioekonomických partnerov je značný. Preto je v záujme KSK, aby jeho inštitúcie a partneri boli uzrozumení s politikami EÚ a mali potrebné informácie o vývoji na európskej scéne. To im umožní nielen sa včas prispôsobiť rozhodnutiam prijatým v Bruseli, ale aj ovplyvňovať legislatívu EÚ.