Prínosy regionálneho zastúpenia KSK pri EÚ v Bruseli

Prínosy regionálneho zastúpenia KSK pri EÚ v Bruseli

Hlavným prínosom Zastúpenia KSK pri EÚ je zlepšenie čerpania európskych štrukturálnych a investičných fondov, monitorovanie projektov a výziev európskych inštitúcií, ovplyvňovanie tvorby európskej legislatívy a to vychádzajúc zo skutočnosti, že až 70 % právnych predpisov EÚ má priamy vplyv na regionálnu a miestnu úroveň, a v neposlednom rade presadzovanie záujmov KSK a využívanie programov Európskej komisie na regionálny rozvoj.

Berúc do úvahy rastúci počet a zložitosť európskych právnych predpisov, aktuálne nastavovanie a vyjednávanie nového programového obdobia ako aj alokovaných finančných prostriedkov, má pôsobenie Zastúpenia KSK v Bruseli kľúčový význam. Primárne tak ide o naplnenie naliehavej potreby byť priamo pri zdroji informácií o finančných a rozvojových možnostiach, ktoré Európska únia ponúka a o reálnu schopnosť ich čo najefektívnejšie a správne využiť v prospech regiónu. Len ten, kto vie informácie vyhľadať a spracovať, môže mať z nich úžitok.

Prostredníctvom členstva vo Výbore regiónov, v Združení európskych regiónov a tiež ako aktér na pôde bruselských regionálnych platforiem zvyšuje KSK svoj potenciál zviditeľniť sa na európskej úrovni, dostať sa do povedomia tvorcov legislatívy a investorov a napokon získať prístup ku kľúčovým dátam a inováciám, ktoré následne implementuje v rámci vlastnej regionálnej činnosti v prospech tých najdôležitejších - občanov kraja a rozvoja Košického regiónu.

V nadväznosti na vyššie uvedené informácie je úlohou Zastúpenia KSK v Bruseli budovať kontakty s európskymi inštitúciami ako Európsky parlament, v rámci neho osobitne so slovenskými poslancami a Európska komisia. KSK je otvorený nadväzovať kontakty a zdieľať skúsenosti so všetkými, ktorých sa EÚ dotýka. Zahŕňa to najmä slovenské podniky pôsobiace v rámci kraja, regionálnych partnerov, investorov, lobistov, konzultantov, akademikov a médiá.