Výbor regiónov

Výbor regiónov

Európsky výbor regiónov (VR) je hlasom regiónov a miest v Európskej únii. Zastupuje miestne a regionálne orgány v celej Európskej únii a poskytuje poradenstvo o nových právnych predpisoch, ktoré majú vplyv na regióny a mestá. 

Výbor regiónov (VR) je politické zhromaždenie, ktoré združuje 350 členov a 350 náhradníkov zo všetkých členských štátov EÚ zvolených na miestnej alebo regionálnej úrovni. Zástupcovia prichádzajú do Bruselu šesťkrát ročne, aby prediskutovali svoje stanoviská k návrhom právnych predpisov a dohodli sa na uzneseniach týkajúcich sa ďalších opatrení EÚ, ktoré majú priamy vplyv na regióny a mestá. Výbor regiónov tak prostredníctvom svojej činnosti zapája regionálne a miestne orgány do európskeho rozhodovacieho procesu a umožňuje občanom, aby sa viac podieľali na európskom projekte.

Výbor regiónov sa zasadzuje o nezávislosť regionálnych a miestnych samospráv a za to, aby mali právo disponovať primeranými vlastnými finančnými prostriedkami, ktoré im umožnia plniť si svoje povinnosti. Touto cestou propaguje zásady a mechanizmy dobrej verejnej správy a podporuje proces decentralizácie. Svojou činnosťou tak zabezpečuje účinnejšie uplatňovanie spoločnej politiky v praxi a jej blízkosť k občanom.

Výbor regiónov a občania

VR nabáda k zapájaniu sa na všetkých úrovniach, od regionálnych a miestnych orgánov po jednotlivých občanov. Úlohou VR je priviesť európskych občanov bližšie k EÚ. Zapojením regionálnych a miestnych zástupcov, ktorí sa každodenne stretávajú s problémami svojich voličov, ale aj vyzývaním občanov na účasť na rôznych podujatiach a diskusiách, prispieva VR k preklenutiu priepasti medzi inštitúciami EÚ a občanmi EÚ.

Regionálne a miestne orgány, združenia, MVO, experti a akademickí pracovníci sa môžu zapojiť do on-line prieskumov, konzultácií a podujatí. Do súťaže Podnikateľský región roka sa môžu zapojiť všetky regióny s politickými právomocami. Súťaže dizertačných prác sú zase otvorené pre akademických pracovníkov.

Výbor zriadil viacero sietí s cieľom umožniť všetkým regiónom a mestám EÚ, aby si vymieňali najlepšie postupy, spolupracovali a prispievali k európskej diskusii o témach ako rast a zamestnanosť, boj proti zmene klímy, cezhraničná spolupráca, rozvoj a subsidiarita.

Pre viac informácií o Výbore regiónov navštívte slovenskú verziu oficiálnej webovej stránky Výboru regiónov. 

Slovenská národná delegácia

Slovenskú národná delegácia vo Výbore regiónov sa skladá z 9 členov a 9 náhradníkov. Piati členovia sú zástupcovia Združenia SK 8 a ostatní zastupujú ZMOS alebo Úniu miest Slovenska. Post predsedu slovenskej národnej delegácie a zároveň podpredsedu Výboru regiónov zastáva Juraj Droba. Členom predsedníctva Výboru regiónov je Jaroslav Hlinka. 

Predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka sa stal členom Výboru regiónov v októbri 2018 a je členom dvoch jeho komisií, COTER, komisie pre politiku územnej súdržnosti a ENVE, komisie pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku.

Zoznam členov a náhradníkov za SR do Európskeho výboru regiónov 2020-2025 schválený vládou SR 25. 9. 2019:

Členovia

Matúš VALLO

primátor mesta Bratislava

Andrea TURČANOVÁ

primátorka mesta Prešov

Jaroslav HLINKA

starosta mestskej časti Košice-Juh

Ján FERENČÁK

primátor mesta Kežmarok

József BERÉNYI

podpredseda Trnavského samosprávneho kraja

Miloslav Repaský

poslanec Prešovského
samosprávneho kraja

Milan Belica

predseda Nitrianskeho
samosprávneho kraja

Rastislav Trnka

predseda Košického
samosprávneho kraja

Juraj Droba

predseda Bratislavského
samosprávneho kraja

Náhradníci

Béla KESZEGH

primátor mesta Komárno

Peter ŠVARAL

starosta obce Rohožník

Ľuboš TOMKO

primátor mesta Stará Ľubovňa

Daniel LORINC

starosta obce Kladzany

Ján BLCHÁČ

primátor mesta Liptovský Mikuláš

Erika Jurinová

predsedníčka Žilinského
samosprávneho kraja

Jozef Viskupič

predseda Trnavského
samosprávneho kraja

Jaroslav Baška

predseda Trenčianskeho
samosprávneho kraja

Ján Beljak

poslanec Banskobystrického
samosprávneho kraja