Chybová správa

Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 20 of /data/3/8/383612d1-642f-4c93-ab41-88344c3f0ab5/vucke.sk/sub/brusel/includes/file.phar.inc).

Európsky týždeň regiónov a miest

Európsky týždeň regiónov a miest

Európsky týždeň regiónov a miest je štvordňové podujatie, ktoré sa každoročne koná v Bruseli, a na ktorom si môžu zástupcovia regionálnych a miestnych administratív, ako aj experti a členovia akademickej obce vymieňať osvedčené postupy a poznatky z oblasti regionálneho a mestského rozvoja. Je tiež uznávanou platformou na politickú komunikáciu v súvislosti s rozvojom politiky súdržnosti EÚ, ako aj na zvyšovanie povedomia politických činiteľov o tom, že regióny a mestá majú svoje miesto v politickom procese EÚ. Európsky týždeň regiónov a miest je najväčšie verejné podujatie svojho druhu v Európe.

20. ročník Európskeho týždňa regiónov a miest sa uskutočnil 10. – 13. októbra pod mottom „Nové výzvy pre súdržnosť Európy “. Jednotlivé diskusie a workshopy boli zamerané na spôsoby, akými môže politika súdržnosti a nástroje EÚ na riešenie krízy COVID-19 prispieť k sociálne spravodlivej obnov a úspešnému zvládnutiu ekologického a digitálneho prechodu. V rámci štyroch nosných tém podujatia– zelená transformácia, digitálna transformácia, územná súdržnosť a posilnenie postavenia mládeže - boli zohľadnené aj výzvy spojené s ruskou inváziou Ukrajiny.

Práve posilnenie postavenia mládeže sa od vyhlásenia Európskeho roka mládeže 2022 stalo kľúčovou témou agendy EÚ. Mladá generácia zohrala významnú rolu aj v rámci nedávno ukončenej Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE). Pre Košický samosprávny kraj a ďalšie regionálne a miestne orgány v Európe je efektívne adresovanie výziev, ktorým čelí mladá generácia, mimoriadne dôležité. Preto sa v roku 2022 rozhodol KSK spolu s ďalšími európskymi partnermi zapojiť do Európskeho týždňa regiónov a miest s podujatím „Na mládeži záleží – príklady z regionálnej a miestnej perspektívy“, ktoré sa vo virtuálnom formáte uskutočnilo 13. októbra 2022.

Na tomto interaktívnom workshope sa diskutovalo o podpore postavenia mladej generácie a konkrétnych regionálnych politikách a aktivitách, ktorými to možno dosiahnuť. Stretnutie otvoril člen Výboru regiónov a predseda Rady Temešeskej župy, Alin Adrian Nica. Ida Musiałkowska z Ekonomickej univerzity v Poznani (Veľkopoľské vojvodstvo) predstavila návrhy mládeže na riešenie európskych výziev formulované v rámci Konferencie o budúcnosti Európy a aktivity cielené na zapájane študentov do riešenia domácich i cezhraničných problémov. Michael Doležal z Juhomoravského centra pre medzinárodnú mobilitu predstavil spôsoby, akými možno rozvíjať kompetencie mladej generácie a zapájať ich do vedy a výskumu od predškolského veku až po dospelosť. Košický samosprávny kraj zastúpil Ivan Rosa z organizácie Youthfully Yours SK. Jeho vstup predstavil riešenia na adresovanie bariér zapájania mládeže do občianskeho života na strane študentov i verejných činiteľov. Počas workshopu boli prezentované i posolstvá zo strany mládeže prostredníctvom videí z európskych regiónov. Záverečná diskusia identifikovala pravidelné vyhodnocovanie potrieb mládeže a budovanie vzájomnej dôvery medzi inštitúciami a mládežou ako kľúčové pre posilnenie jej postavenia.

Diskusia bola organizovaná medzinárodným konzorciom miestnych a regionálnych samospráv: Veľkopoľské vojvodstvo (PL); Temešská župa (RO); Jihomoravský kraj (CZ); Umbria (IT); Slavónsko, Baranja a Srijem (CR); Republika Srbská (BA); Košický samosprávny kraj (SK); Marmarošská župa (RO).

Záznam z diskusie si môžete pozrieť na tomto odkaze.

Košický samosprávny kraj úspešne zahájil aktívnu účasť na Európskom týždni regiónov a miest už v roku 2019. Predstavitelia KSK, mesta Košice a Dobrovoľníckeho centra Košického kraja spolu s partnerskými regiónmi z Talianska a Srbska 8.októbra spoločne vystúpili na workshope Solidarity and Volunteering – European Rights and Values from the bottom up. Cieľom workshopu bolo zdieľať skúsenosti a prezentovať lokálne a regionálne stratégie podpory dobrovoľníckych činností a príklady dobrej praxe v oblasti dobrovoľníctva.

Vzhľadom na význam podujatia a jeho prínosy sa Košický samosprávny kraj rozhodol zúčastniť na Európskom týždni regiónov a miest aj v roku 2020. Tentokrát sa obsah workshopu venoval problematike Zelenej Európy, v rámci ktorej KSK predstavil regionálne iniciatívy a aktivity smerujúce k plneniu cieľov udržateľného rozvoja. V reakcii na negatívne dopady klimatických zmien a iniciatívy prechodu k udržateľnosti hospodárstva EÚ s cieľom vytvoriť z Európy prvý klimaticky neutrálny kontinent chce KSK upriamiť pozornosť na potenciál využitia vodíkových technológií prostredníctvom Vodíkovej stratégie vypracovanej v spolupráci s akademickými a vedeckými partnermi, a taktiež na program obnovy krajiny v Košickom kraji či ambiciózny plán energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov.

V roku 2021 sa v súvislosti s krízou COVID-19 ukázalo, že samosprávy majú vhodné predpoklady na zvládnutie mimoriadnych situácii a efektívne zapájanie občanov do projektov. S ohľadom na implikácie súčasnej krízy a potrebu realizovať kohéznu politiku s cieľom uspokojiť potreby občanov sa v rámci Európskeho týždňa regiónov a miest venoval Košický samosprávny kraj práve tejto téme. Diskusia pod názvom „Budúcnosť Európy v rukách občanov“ poukázala na spôsoby, akými regióny Slovenska, Rakúska, Španielska, Chorvátska a Talianska zapájajú občanov do politiky EÚ. V rámci tohto podujatia KSK zdieľal svoje skúsenosti so zapájaním občanov do iniciatív na pomoc životnému prostrediu. Podujatie tak umožnilo šíriť príklady dobrej praxe a poskytnúť odporúčania iniciátorom a vykonávateľom regionálnej politiky.

 

Ďalšie informácie o podujatí sú dostupné na oficiálnej webovej stránke podujatia