Chybová správa

Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 20 of /data/3/8/383612d1-642f-4c93-ab41-88344c3f0ab5/vucke.sk/sub/brusel/includes/file.phar.inc).

Priority a aktivity Zastúpenia KSK pri EÚ v Bruseli

Priority a aktivity Zastúpenia KSK pri EÚ v Bruseli

V rámci svojej činnosti si Kancelária KSK v Bruseli stanovila niekoľko priorít:

1. Spolupráca s EK

Regionálne zastúpenia EÚ so sídlom v Bruseli sú dôležitými sprostredkovateľmi a multiplikátormi v otázkach regionálnej politiky. Zastúpenie sa pravidelne stretáva s generálnym riaditeľstvom EK pre regionálnu a mestskú politiku. Od júla 2019 sa táto spolupráca organizuje v dvoch rôznych formátoch, ktoré hostí EK.
Tieto stretnutia sú určené pre odborníkov, ktorí majú prehľad o otázkach súvisiacich s plánovaním a realizáciou politiky súdržnosti. Témy sa vyberajú na základe potrieb zastúpení EÚ a politických priorít Komisie. Zasadnutia sa konajú v angličtine bez tlmočenia. Kancelária samozrejme sleduje program EK na aktuálne obdobie a k tomu prispôsobuje svoje pôsobenie.

2. Kooperácia so Stálym zastúpením SR pri EÚ a s Veľvyslanectvom SR v Bruseli

Štátne zastupiteľské úrady sú prirodzeným partnerom pre KSK v Bruseli. Spolupráca prebieha na kolegiálnej formálnej ale i tej nemenej dôležitej neformálnej úrovni. Veľvyslancovo SR v Belgicku pravidelne aktívne informuje Zastúpenie KSK či už o obchodných aktivitách svojich kontaktov alebo o možnostiach aktivity v rôznych oblastiach. Stále zastúpenie SR pri EÚ poskytuje nášmu úradu informácie primárne ohľadom kohéznej politiky a pokrokoch pri jej implementácii. Na základe dobrých vzťahov s našimi zastupiteľskými úradmi momentálne prebiehajú úvahy o zefektívnení spoločného fungovania a o vytvorení tzv. Slovenského domu, kde by pod jednou strechou spolu vedľa seba pracoval štát a jeho regióny.

3. Aktivity so SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli bola zriadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Centrom vedecko-technických informácií SR. Svoju činnosť začala v roku 2014. Samotná kancelária sa zameriava na sledovanie európskych politík a nástrojov na podporu výskumu a vývoja s dôrazom na aktuálny rámcový program EÚ pre výskum a inovácie – Horizon Europe.

4. Zastúpenie KSK ako koordinátor slovenskej delegácie vo Výbore regiónov

Hlavný zamestnanec kancelárie, Mgr. Michal Roháč, je oficiálne potvrdený VR a členmi slovenskej delegácie na výkon úlohy koordinátora spolu s hlavným zamestnancom Zastúpenia BSK. V záujme plnenia tejto úlohy sa konajú pravidelné stretnutia so zástupcami VR, ako aj stretnutia s ostatnými národnými koordinátormi.

5. Komisia pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku – ENVE

Predseda KSK zastáva funkciu prvého podpredsedu komisie ENVE, ktorá patrí vzhľadom na agendu Green Deal a energetiku medzi dôležité útvary VR. Zastúpenie je v aktívnom kontakte so sekretariátom tejto komisie a spolu tvoria a zabezpečujú podpornú činnosť pre aktivity podpredsedu Komisie.Vzhľadom na súčsnú energetickú krízu je nesmierne dôležité byť zapojený priamo do procesu rozhodavania na úrovni EÚ..

6. Komisia pre politiku územnej súdržnosti a rozpočet EÚ - COTER

Každý člen VR môže byť členom dvoch komisii. Predseda KSK je tak členom aj komisie COTER. Táto komisia, vzhľadom na aktuálne prebiehajúce nastavovanie programového obdobia 2021 – 2027, zohráva kardinálnu úlohu. V čase implementácie programu, a teda pri čerpaní fondov bude táto komisia poskytovať jej členom fórum na výmenu názorov a ďalšie zázemie pre kontakt s inštitúciami EÚ.

7. Európsky týždeň regiónov a miest 

Európsky týždeň regiónov a miest (#EURegionsWeek) je najväčšie každoročné podujatie venované regionálnej politike. V priebehu štvordňového každoročného podujatia mestá a regióny prezentujú svoju schopnosť podnecovať rast, vytvárať nové pracovné miesta a uplatňovať politiku súdržnosti EÚ a preukazujú význam miestnej a regionálnej úrovne pre dobrú európsku správu.
Toto podujatie sa už od svojho prvého ročníka stalo jedinečnou platformou na komunikáciu a nadväzovanie kontaktov, ktorá spája regióny a mestá z celej Európy vrátane ich politických zástupcov, pracovníkov samospráv, odborníkov a akademických pracovníkov. V rámci Európskeho týždňa regiónov a miest sa vynaložilo veľa úsilia na propagáciu práce regiónov a miest, ktoré pomocou fondov EÚ zlepšujú každodenný život občanov.
V októbri sa vyše 10 tisíc účastníkov – vrátane viac než tisícky rečníkov z celej Európy aj mimo nej – zúčastní na podujatí s bohatým programom, ktorý budú tvoriť konferencie, výstavy a stretnutia určené na nadväzovanie kontaktov, pričom ústrednou témou bude regionálny a miestny rozvoj. Regióny a mestá sú zapojené do formovania väčšiny politík EÚ. Miestne a regionálne samosprávy v EÚ sú zodpovedné za jednu tretinu verejných výdavkov (každoročne 2 100 mld. EUR) a dve tretiny verejných investícií (približne 200 mld. EUR), pričom tieto investície sa často musia vynakladať v súlade s právnymi ustanoveniami EÚ.

8. Rozvoj inovácií v Košickom kraji

Batérie a elektromobilita

Košický samosprávny kraj je región, v ktorom sú zastúpené silné prvky výskumného a inovačného ekosystému. Tie máme v záujme ďalej rozvíjať aj prostredníctvom iniciatív v batériovom ekosystéme či vodíkových technológiách, ktoré sa stávajú, nielen ambicióznym, ale aj skutočne prosperujúcim a akcelerujúcim projektom, tak ako to môžeme napríklad sledovať pri rozvoji Európskej aliancie pre batérie či vzniku Slovenskej batériovej aliancie.
Je to práve Zastúpenie KSK pri EÚ pod ODDEZ, ktoré už počas svojej krátkej existencie vyvinulo aktivity a vytvorilo zázemie pre naštartovanie iniciatív, ktoré promptne rozbehol predseda kraja v záujme pritiahnuť do nášho regiónu túto udržateľnú investíciu v dynamicky sa rozvíjajúcom segmente elektromobility.

Jednou z úloh kraja je zabezpečiť technologický transfer a taktiež to, že technológie, ktoré pochádzajú z nášho kraja, nájdu svoje uplatnenie aj vo svete. Prvým krokom realizácie projektu bolo podpísanie Memoranda o porozumení medzi zapojenými spoločnosťami a vedeckými inštitúciami.Zámery projektu nadväzujú na podmienky Európskeho ekologického dohovoru, ktorý bol v decembri 2019 predložený na pôde Európskej komisie. Jedným z jeho hlavných bodov je do roku 2050 dosiahnuť uhlíkovú neutralitu v sektore energetiky. Investori ako Volvo a iní predstavujú naplňenie úsilia o ktoré sa aktérí v našom regióne ale j na celoštátnej úrovni dlhodobo usilovali.

Vodík

Vzhľadom na Ekologickú dohodu prijatú v decembri 2019 a záväzok EÚ stať sa prvým klimaticky neutrálnym blokom na svete, sú zelené riešenia v súčasnosti jednou z najdiskutovanejších tém na pôde EÚ. Implementácia vodíkových technológií otvára nové možnosti v tejto oblasti.
Zastúpenie KSK pri EÚ sleduje globálne trendy ohľadom vodíka a jeho potenciálu stať sa významnou energetickou surovinou, a teda energetickej bázy s ekologickým aspektom. Svojou činnosťou podporuje KSK a jeho aktivity pri formovaní verejných politik v oblasti vodíkových technológií v záujme prechodu spoločnosti na nízko uhlíkové hospodárstvo.
Za uplynulé dva roky zaznamenávame prvotné úspechy smerom k implementácii vodíkových technológií na území Košického kraja, a to vďaka prvotným krokom Zastúpenia KSK pri EÚ.
Vďaka aktivitám Zastúpenia sa Košický samosprávny kraj spolu s Technickou univerzitou v Košiciach, Univerzitou P. J. Šafárika úspešne zapojil do výzvy Spoločného výskumného centra Európskej komisie (JRC) a získal grant na vypracovanie odbornej štúdie. Výsledkom spoločnej práce je Vodíková stratégia pre Košický kraj, ktorá bola vydaná v marci 2020 v anglickom jazyku. Košický samosprávny kraj sa stal prvým krajom na Slovensku a jedným z prvých v Európe s vlastnou vodíkovou stratégiou.
V januári 2021 bola vydaná rozšírená slovenská verzia Vodíkovej stratégie pre Košický kraj, ktorá bola následne vo februári 2021 prerokovaná a schválená Zastupiteľstvom KSK.
Vypracovanie stratégie bolo prvým krokom k ďalším aktivitám v oblasti vodíka. Na vypracovaní stratégii spolupracovala aj Národná vodíková asociácia Slovenska (NVAS). NVAS oslovila KSK a spolu sme zorganizovali prvý vodíkový workshop na Slovensku zameraný na východné Slovensko o aktuálnom dianí vo svete vodíkových technológií a plánoch rozvoja vodíkových technológií v Košickom a Prešovskom kraji. Workshop sa mal pôvodne konať prezenčne na jar 2020, ale kvôli pandémii koronavírusu bol presunutý a v online podobe sa konal 1. decembra 2020. Pozitívna spätná väzba viedla k organizácii ďalších regionálnych vodíkových workshopov na Slovensku.
KSK sa v októbri 2020 ako prvá samospráva stal členom NVAS. NVAS je spoločnou iniciatívou fyzických a právnických osôb s cieľom podporiť výskum, zavádzanie a využívanie nových technológií, využívajúcich vodík a palivové články. Vďaka členstvu v NVAS KSK získal prístup ku všetkým informáciám získaným na stretnutiach, rokovaniach, prezentáciách a workshopoch organizovaných medzinárodnými organizáciami v Bruseli – FCH JU a Hydrogen Europe, účasť na všetkých podujatiach organizovaných NVAS, pravidelné informovanie o novinkách v oblasti vodíka a vodíkových technológií, pravidelné informácie o legislatívnych zmenách a možnosť podieľať sa na týchto zmenách, členstvo v NVAS – klaster, sprostredkovanie vzájomných kontaktov medzi subjektmi z vodíkovej oblasti, možnosť odborných konzultácií pri projektových zámeroch a implementácií projektov.

Vodíková stratégia pre Košický kraj bola aj hlavnou témou prezentácie KSK v Dubaji na svetovej výstave EXPO Dubaj 2020 v novembri 2021. Stratégia prezentovala pre investorov z medzinárodného prostredia možnosti realizácie rôznych projektov regionálneho rozvoja na území kraja.

Zastúpenie KSK pri EÚ plánuje naďalej mapovať vyvíjajúce sa trendy v oblasti vodíka a hlavne podávať informácie k aktuálnym výzvam, do ktorých by sa mohlo KSK zapojiť a využiť tak európske finančné prostriedky, ktoré sú vyčlenené na európsku zelenú transformáciu.

9. Spolupráca s ARC

ARC (Airport Regions Council/Rada letiskových regiónov) je združenie regionálnych a miestnych orgánov, ktoré majú na svojom území alebo v jeho blízkosti letisko. KSK sa v nadväznosti na pôsobenie v Bruseli stalo členom ARC, ktoré tak zastupuje záujmy svojich členov a spája širokú škálu odborných znalostí na rozhraní letísk a leteckej dopravy s miestnymi a regionálnymi politikami. Spoločným záujmom je maximalizovať prínosy letísk a minimalizovať ich vplyv na životné prostredie s cieľom zlepšiť kvalitu života občanov žijúcich v blízkosti letísk.
Víziou združenia je spojiť región a letisko a uľahčiť ich interakciu a spoluprácu na všetkých úrovniach, od správy, hospodárstva, životného prostredia, mestského plánovania a mobility, a umožniť im spolupracovať na zlepšení kvality života obyvateľov, predchádzať, predchádzať, minimalizovať a kompenzovať negatívne vplyvy činností letísk a poskytnúť svojim členom nástroje a znalosti na plánovanie, investovanie, zdieľanie a maximalizáciu prínosov leteckého sektora.
Poslaním je komunikovať a šíriť záujmy letiskových regiónov smerom k európskym inštitúciám a kľúčovým zainteresovaným stranám v oblasti letísk a letectva. ARC tiež udržiava pevné vzťahy s viacerými poslancami EP, ktorým záleží na rovnakých cieľoch a zdieľajú rovnakú víziu. ARC sa tiež zúčastňuje na mnohých konferenciách a politických fórach, kde sa diskutuje o politike spolu s hlavnými zainteresovanými stranami v oblasti letectva. ARC buduje profesionálnu sieť a platformu na podporu budovania a výmeny poznatkov. ARC pomáha KSK byť informovaní o súčasnom stave a predvídať zmeny v letectve tým, že umožňuje rýchly a rozsiahly prístup k výskumným štúdiám, projektom EÚ, tlačovým správam, školeniam a novinkám o aktuálnych otázkach.. ARC rovnako pripravilo a aktuálne stále pripravuje ďalšie odborné analytické výstupy pre potreby KSK, ktorý má záujem vykonávať svoje pôsobenie tak, aby mohol byť vzťah medzi regiónom a letiskom Košice obojstranne čo najviac prospešný.

10. Kooperácia s AER

Zhromaždenie európskych regiónov (AER) je najväčšia nezávislá sieť regiónov v širšej Európe, ktorá združuje regióny z 35 krajín - od Nórska po Turecko a od Ruska po Portugalsko. AER pôsobí všade na európskom kontinente, v Európskej únii aj mimo nej.
AER je miestom, kde sa stretávajú regióny na celom európskom kontinente: politici, úradníci, odborníci, poradcovia. S členskými regiónmi z 30 krajín je AER hlasom regionálnych orgánov od roku 1985 a zohráva kľúčovú úlohu pri uznávaní regiónov ako kľúčových hráčov v európskej výstavbe.
AER podporuje členov pri zlepšovaní ich politík prostredníctvom výmeny skúseností, zdieľania postupov a budovania kapacít.
Základom organizácie AER sú členské regióny. Dôležité je zapojenie členov prostredníctvom ich politikov a štátnych úradníkov, aby udržali sieť aktívnu a relevantnú. Majú kapacity na zviditeľnenie jednotlivých členov a politikov a na propagáciu ich práce, činností a aktivít.
Vďaka spolupráci s AER nadviazal KSK spoluprácu so zahraničnými regiónmi, najmä čo sa týka ekologických aspektov a vodíkových zámerov KSK. Tieto regióny poskytli KSK skúsenosti a odporúčania ako aj ďalšie kontakty, ktoré viedli ku stretnutiam a výmene informácií, napr. so zástupcami Dolného Rakúska, Rakúskej obchodnej komory, Katalánska či Malopolska región.

11. Prepojenie Inovačného centra KSK s EÚ - Spolupráca s regiónom Alentejo (PT) na projekte z programu Horizont Europe s možným príspevkom 5 mil. EUR z EÚ

V nadväznosti na spoluprácu s regiónom Alentejo, ktorú vytvorilo Zastúpenie KSK pri EÚ – napr. aj cez priamu účasť a zapojenie pána predsedu KSK Rastislava Trnku do summitu European Regions for Smart Communities Summit Alentejo (máj 2021), bolo logické pristúpiť k ďalšiemu kroku a to k partnerstve na konkrétnom projekte v rámci programu Horizon Europe, ktorý vedie región Alentejo s partnermi.

Región Alentejo pozval KSK na spoluprácu, pretože bol presvedčený, že naše dva regióny majú tak podobné postavenie, dobrú zahraničnú (Brusel) spoluprácu, že môžu nadviazať hlbšie prospešné vzťahy.

Kompetenčné centrum Smart Valley bude prvým centrom v Európe, ktoré je koncipované a navrhnuté tak, aby sústredilo potenciál pre vývoj a komercializáciu najsľubnejších projektov inteligentného vzdelávania ako služby. Kompetenčné centrum je jedinečným miestom vytvárajúcim priaznivé podmienky na rozvoj a podporu vedeckých, obchodných a inovačných aktivít. V kompetenčnom centre, ktoré je zamerané na poskytovanie kritického množstva kapacít inteligentným komunitám, sa budú vyvíjať najpokročilejšie technológie Learning4.0 v strategických oblastiach, ako je ochrana prírody, životného prostredia a klímy. Centrum excelentnosti poskytne riešenia pre ambiciózne úlohy na rozšírenie inovačných aktivít.
Vytvorenie Kompetenčného centra Smart Valley bude logickým pokračovaním konsolidácie kompetenčných centier Smart Communities v regiónoch Alentejo a Košice. Inovatívne nástroje Learning4.0 vrátane AI-base budú základom pre rozvoj inovačných aktivít, podnikateľských inkubátorov a regionálnych centier rozvoja podnikania, dizajnérskych a školiacich laboratórií a projektových tímov. Vytvorí sa tak dobrý ekosystém pre inteligentné komunity, ktoré budú podporované učiacimi sa komunitami, aby sa sociálne tkanivo miestnych a regionálnych komunít posilnilo digitálnym rozvojom.
Hlavným cieľom Kompetenčného centra Smart Valley je zvýšiť efektívnosť využívania intelektuálneho potenciálu umelej inteligencie a testovania technológií učenia sa umelej inteligencie v oblastiach súvisiacich so životným prostredím a klímou. Kompetenčné centrum Smart Valley je jedným z hlavných nástrojov na vytvorenie schopného a efektívneho európskeho pásu inovačných centier a ich riadenia v záujme generovania nových projektov v oblasti zelených a modrých inovácií.
Hlavná činnosť inovačných centier v Alentejo a Košiciach zahŕňa rozvoj zdravého podnikateľského prostredia pre rozširovanie výsledkov intelektuálnej činnosti inteligentných vzdelávacích komunít, inovačných údolí a centier. To sa spája so zastupovaním záujmov kompetenčného centra inteligentných údolí v spoločných inovačných projektoch v relevantných oblastiach inteligentných komunít, najmä v témach, ako je ochrana prírody, životného prostredia a oblastí súvisiacich s klímou.
Hlavným strategickým zameraním Kompetenčného centra Smart Valley je podpora aktívnej spolupráce rôznych aktérov v procese vývoja a uvádzania nových produktov/služieb na trh vrátane testovania technológií rozšírených o AI learning4.0. Spolupráca kompetenčného centra s inovačnými ekosystémami na regionálnej aj európskej úrovni bude založená na integrácii kompetencií, schopností a znalostí presahujúcich sektorové, regionálne a organizačné hranice. Tým sa európskym sieťam inteligentných komunít poskytnú digitálne a inteligentné učiace sa riešenia relevantné pre ochranu prírody, odolnosť spoločnosti, životné prostredie a klímu. Kompetenčné centrum Smart Valley potom bude s týmto ekosystémom zdieľať možnosti odborného rozvoja, nové oblasti práce a inovačné reťazce.
Očakáva sa, že odborníci z Kompetenčného centra Smart Valley budú poskytovať pomoc a podporu založenú na znalostiach pri plánovaní a realizácii aktivít projektovým tímom, začínajúcim podnikom a komunitám inteligentného vzdelávania, ktoré sú založené na inováciách. Tým sa uľahčuje a zvyšuje pripravenosť a realizácia inovačných projektov a uvoľňuje sa potenciál obchodného modelu Learning4.0 a inteligentného vzdelávania ako služby. Okrem toho bude pridanou hodnotou aj všeobecne uznávaná značka spojená s kompetenčnými centrami Smart Valley.
V rámci vedeckého výskumu kompetenčného centra Smart Valley vznikne pozoruhodný počet výsledkov intelektuálnej činnosti s vysokým potenciálom pre riešenie problémov vyvíjajúcej sa spoločnosti, zaťaženého životného prostredia a meniacej sa klímy. Možnosť ich realizácie spravidla vyplýva zo zapojenia tretích strán, a to z akademickej a výskumnej oblasti. V tomto prípade sa navrhované kompetenčné centrum Smart Valley môže stať aj jedným z nástrojov na nadviazanie dialógu so spoločnosťou a hľadanie potrebných prostriedkov na riešenie spoločenských problémov.
S cieľom nájsť čo najefektívnejšie riešenia bude kompetenčné centrum Smart Valley:
- vykonávať vysokokvalitný nezávislý výskum;
- podporovať nové trendy súvisiace s inteligentnými komunitami, konkrétne v oblasti ochrany prírody, klímy, životného prostredia a odolnej spoločnosti;
- školiť budúcich lídrov komunít;
- poskytovať platformu pre komunikáciu všetkých účastníkov.
Kompetenčné centrum Smart Valley plánuje priniesť na trh celý rad inteligentných služieb, pričom sa bude opierať o kompetencie dostupné v divíziách kompetenčného centra, ako aj o úspechy inovátorov tretích strán.
Okrem toho môže Kompetenčné centrum Smart Valley slúžiť ako základ a perspektíva vytvárania nových európskych inteligentných údolí. Kompetenčné centrum je pripravené pomáhať ďalším možným európskym inovačným údoliam a centrám pri navrhovaní a budovaní ich inovačnej infraštruktúry a tiež pri rozvíjaní medziuniverzitnej spolupráce pri spoločnej podpore inovačných projektov. Kompetenčné centrum pre inteligentné údolia bude spolupracovať aj s jednotlivými regiónmi a poskytovať im rôzne služby, a to v rámci prác vykonávaných prostredníctvom ich inovačných programov, ako aj samostatne.
Kompetenčné centrum Smart Valley sa vo svojej činnosti zameria na využívanie, o. i., skúseností popredných svetových univerzít a organizácií organizujúcich podobné štruktúry doma.
Momentálne sa projekt nachádza vo fáze ukončovania prípravy projektového návrhu a podávania žiadosti.

12. Vzdelávacie centrum zelených technológií

Kamkoľvek sa dnes pozrieme, ekologické technológie sú v popredí záujmu priemyslu, akademickej obce a tvorcov politík. Každý si v podstate želá čistejší, bezpečnejší a ekologickejší svet, ale veľa sa diskutuje a uvažuje o tom, ako to prakticky dosiahnuť. V Európe a vo zvyšku sveta sa stanovujú rôzne ciele v oblasti emisií a emisií oxidu uhličitého v nádeji, že sa minimalizujú straty energie a zabráni sa možnému katastrofickému klimatickému zlyhaniu. Ako zmierniť klimatické riziká a zhoršovanie životného prostredia a zároveň zachovať prosperujúce a inkluzíve hospodárstvo, nie je len výzvou v oblasti sociálnej a verejnej politiky, ale aj technologickej a vzdelávacej.
Zelená dohoda je nová stratégia rastu, ktorej cieľom je premeniť EÚ na spravodlivú a prosperujúcu spoločnosť s moderným, zdrojovo efektívnym a konkurencieschopným hospodárstvom bez čistých skleníkových plynov do roku 2050. Jej cieľom je tiež chrániť, zachovať a zveľaďovať prírodu a chrániť zdravie a blaho občanov pred rizikami a vplyvmi súvisiacimi so životným prostredím. Očakáva sa tiež, že tento prechod bude sociálne spravodlivý a inkluzívny. Ľudia by mali byť na prvom mieste a mala by sa vyplácať pozornosť regiónom, priemyselným odvetviam a pracovníkom, ktorí budú čeliť najväčším výzvam. Keďže bude prinášať zásadné zmeny, aktívna účasť verejnosti a dôvera v prechod je prvoradá, aby politiky fungovali a boli prijaté. Je potrebná nová sociálna dohoda, ktorá by spojila občanov vo všetkých ich rozmanitostiach, pričom národné, regionálne a miestne orgány, občianska spoločnosť a priemysel budú úzko spolupracovať s inštitúciami a poradnými orgánmi EÚ.
Vzdelávacie centrum zelených technológií (GTLC) bude sídliť v Strednej priemyselnej škole strojníckej (SPŠS) v centre Košíc, konkrétne na rohu Strojárenskej a Komenského ulice. Nachádza sa priamo oproti administratíve Úradu KSK a vedľa Východoslovenského múzea na Námestí Maratónu mieru. Keďže sa nachádza na križovatke ciest, je ideálnym miestom pre návštevníkov z radov verejnosti a turistov, keďže je okamžite viditeľný zo všetkých strán a je pre nich k dispozícii široký vstup. GTLC by malo spočiatku zaberať prvé poschodie rohu s dvoma veľkými miestnosťami, foyer a parkom za jeho interiérom.
Škola bola založená v roku 1872 a má slávnu históriu ako stredná škola, ktorá vznikla počas Rakúsko-Uhorska a pretrvala aj počas Československa, a to tak v jeho demokratickom, ako aj štátno-socialistickom období. V súčasnosti škola spadá pod regionálnu pôsobnosť KSK a naďalej vychováva kvalitných žiakov v oblasti automechaniky a dokonca aj letectva, ktorí sú veľmi žiadaní v priemysle. Rast a investície do ekologického hospodárstva si budú vyžadovať ešte novšie technické zručnosti. Riaditeľ a pedagógovia školy majú záujem a snahu modernizovať svoje zariadenie a učebné osnovy tak, aby odrážali najnovšie trendy. Keďže hospodársky vývoj pokračuje, bolo by zaujímavé zaradiť do programu výstavu, ktorá by sledovala históriu učebných osnov školy pri jej postupe od "hnedých" odborov k "zeleným". Tematický obsah Koncepcia spočíva v tom, aby sa priestory "zeleného kútika" naplnili živými, interaktívnymi exponátmi, ktoré vyvolajú predstavivosť návštevníkov a inšpirujú ich k väčšiemu záujmu o zelené technológie. "Zelené technológie" sú ohlasované ako riešenie problémov ľudstva, avšak široká verejnosť má len málo praktických vedomostí o tom, čo to znamená. Najmä technické riešenia nie sú vždy jasné a nie sú jasné ani kariérne cesty pre tých mladých ľudí, ktorí by mohli byť povzbudení k rozvoju tak potrebných technických zručností v týchto oblastiach.
Vodík, voda, geotermálna energia, slnečná energia, veterná energia, biomasa, jadrová energia... to sú niektoré z hlavných možností, ako dosiahnuť ciele v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. V rámci týchto rôznych tém "zelených technológií" by sa prezentovali reálne, atraktívne expozície, ktoré by predstavili nové a vznikajúce technológie. V pokračujúcom duchu podpory spolupráce v rámci košického regionálneho "znalostného trojuholníka" by sa tieto exponáty určovali v úzkej spolupráci s KSK, SPSS, priemyslom, miestnymi univerzitami (t. j. TUKE a UPJŠ) a dokonca aj so samotnými podnikavými občanmi - žiaden geniálny nápad nebude odmietnutý! Dôraz sa bude klásť na otvorenosť a neutralitu voči všetkým záujemcom, ktorí môžu navrhnúť nové a zaujímavé riešenia.

13. Ambasádor Európskeho klimatického paktu

Zelené témy sú pre KSK kľúčové je dôležité poukázať, že aj volení zástupcovia majú záujem o zlepšenie životného prostredia a šírenie osvety na túto tému. Európsky klimatický pakt vyzýva všetkých, aby sa zapojili do opatrení v oblasti klímy a vybudovali ekologickejšiu Európu. Cieľom Európskeho klimatického paktu je informovať, inšpirovať a podporovať spoluprácu medzi ľuďmi a organizáciami, od orgánov na národnej, regionálnej a miestnej úrovni až po podniky, zväzy, organizácie občianskej spoločnosti, vzdelávacie inštitúcie, výskumno-inovačné organizácie, skupiny spotrebiteľov, ako aj jednotlivcov. Primárne ide o PR aktivity s cieľom zapojenia vplyvných ľudí venujúcich sa tejto problematike do šírenia "zelenej" osvety do svojho okolia a  tlačiť ich spoločne k poslancom, iných predstaviteľov samospráv a postupne smerom „nahor“. Predseda KSK bol vybraný za ambasádora Európskeho klimatického paktu. Oficiálne podujatie, kde boli predstavení prví ambasádori bolo 16. decembra 2020. Úlohou ambasádorov je osloviť ľudí a/alebo organizácie, ktoré ešte nie sú zapojené do opatrení v oblasti zmeny podnebia; informovať, inšpirovať a podporovať opatrenia v oblasti klímy v rámci svojich spoločenstiev a sietí; ísť príkladom v boji proti zmene klímy a v ochrane životného prostredia a tvoriť pomyselný most medzi občianskou spoločnosťou, zainteresovanými stranami a Európskou komisiou.

14. Spolupráca s DG ECHO Európskej komisie – Kríza na Ukrajine

Hoci ťarchu vznikajúcej utečeneckej krízy zatiaľ znášajú najmä ukrajinskí susedia Poľsko, Maďarsko, Rumunsko a Slovensko – hlavne jeho východné regióny, jej dopad čoskoro pocíti aj väčšina európskych krajín a regiónov. V kontexte prebiehajúcich kritických udalosti u nášho suseda Ukrajiny Zastúpenie bezodkladne kontaktovalo Generálne riaditeľstvo pre európsku civilnú ochranu a operácie humanitárnej pomoci EK. Zastúpenie tlmočilo odhodlanie KSK byť aktívnym a priamym partnerom pri pomoci zvládať bezprecedentnú ťažkú životnú situáciu. Zastúpenie KSK tak vyjadrilo presvedčenie, že pomoc, ktorú poskytuje a bude poskytovať EÚ v záujme zvládať dôsledky, je potrebné poskytovať čo najpriamejšie cez tých čo sú najbližšie k ľudom a rozumejú ich potrebám – samosprávy. Pomoc je tak rýchlejšia, adresnejšia a efektívnejšia. Zástupca EK na stretnutí vyjadril presvedčenie, že táto myšlienka je zaujímavý nápad, ktorý by bolo možné presadiť.
Prílev vojnových utečencov predstavuje veľkú výzvu pre európske regióny. Tie sa napriek dlhoročným sľubom zo strany európskych predstaviteľ stále necítia docenení v rozhodovacích procesoch Únie. Utečenecká kríza pre nich môže byť šancou získať väčší vplyv.
V súvislosti s úsilím o väčší vplyv, samosprávy vyzývajú na väčšiu flexibilitu a možnosť prijímania rozhodnutí o najväčšom balíku peňazí Únie: politiky súdržnosti, ktorá v sedemročnom európskom rozpočte predstavuje 392 miliárd eur.

15. Ďalšia spolupráca s Inovačným centrom KSK a nadviazanie európskej spolupráce

Zastúpenie má záujem úzko spolupracovať s novovzniknutým Inovačným centrom KSK. Táto kooperácia bude o to viac prospešná, nakoľko EÚ ako odpoveď na krízové dianie v Európe bude musieť masívne naplno zvýšiť inovačný potenciál. Čo sa týka Green Deal ako jednej zo základnej prizmy a priority politík EÚ , pravdepodobne vzhľadom na bezprecedentnú krízu na Ukrajine dôjde k určitej zmene paradigmy, tak aby regióny v EÚ boli viac sebestačné a menej energeticky závislé. Závislosť EÚ od dovozu energie dnes predstavuje 60 %, čo je najviac za posledných 30 rokov.
Nie všetky členské štáty EÚ však majú rovnaké technické, prírodné a geomorfologické podmienky. Komisia by preto mala umožniť voľný výber najlepšej technológie adekvátnej potrebnej situácii. Mali by sme tiež maximalizovať výrobu elektrickej energie z bio energie a investovať do zariadení na výrobu energie z odpadu. Musíme tiež vybudovať obehové hospodárstvo, ktoré pomôže zmeniť zásobovanie zdrojmi.
Zavádzanie nových riešení si vyžaduje viac inovácií. Verejné investície EÚ do výskumu, vývoja a inovácií v oblasti čistých technológií sú stále veľmi nízke (na úrovni roku 2010) a musia sa rýchlo zvýšiť, aby sa zabezpečilo rýchle zavedenie obnoviteľných zdrojov energie a nízko-uhlíkových plynov, ako aj kapacít na skladovanie elektrickej energie. EÚ musí v každom prípade vytvoriť regulačný rámec, ktorý umožní podnikom všetkých odvetví a veľkostí inovovať a vytvárať produkty a služby bez toho, aby bola ohrozená technologická neutralita Energetická kríza, ktorá sprevádza EÚ v poslednom období predstavuje akcelerátor a príležitosti posunu smerom k inovatívnym riešeniam aké tu ešte neboli.