Rada letiskových regiónov (ARC - AIRPORT REGIONS COUNCIL)

Rada letiskových regiónov (ARC - AIRPORT REGIONS COUNCIL)

S cieľom rozvoja regiónu prostredníctvom zlepšenia možností leteckej dopravy má KSK ambíciu stať sa členom Rady letiskových regiónov. Vďaka členstvu v ARC by malo KSK možnosť vyjadriť sa na úrovni EÚ v záležitostiach týkajúcich sa letísk a letectva, získať rozsiahly prístup k vyššie spomínaným odborným znalostiam v záležitostiach letiskových regiónov a týmito skúsenosťami prispieť  k rozvoju letiska, ktoré sa nachádza v našom regióne. 

ARC zdôrazňuje úlohu letísk vzhľadom na ekonomický dopad. Vďaka letiskám sa zvyšujú pracovné príležitosti, či už priamo (práca na letisku) alebo nepriamo (zlepšenie dostupnosti láka viac investorov). Letisko ponúka ľuďom bránu do sveta príležitostí a podporuje mobilitu občanov. Dôležitú úlohu hrajú letiská aj v zmysle environmentálnych dopadov – CO2 emisie spolu s hlukom a ďalšie dopady súvisiace s kvalitou vzduchu. Združenie ponúka svojim členom pomoc a poradenstvo v oblasti rozvoja letísk. 

ARC je európske združenie regionálnych a miestnych orgánov, na území ktorých alebo v ich blízkosti sa nachádza medzinárodné letisko. Združenie bolo založené v roku 1994. ARC zastupuje záujmy svojich 30 členov a viac ako 70 miliónov obyvateľov žijúcich na územiach patriacich pod správu týchto členov. Spája širokú škálu odborných znalostí o prepojení letísk a leteckej dopravy s miestnymi a regionálnymi politikami. Spoločným záujmom je maximalizovať výhody pre ľudí a ekonomický rozvoj, ktoré prinášajú letiská, a minimalizovať ich vplyv na životné prostredie. Členská základňa je rôznorodá – členovia s obrovskými zoskupeniami letísk na svojom území (Frankfurt, Viedeň, Madrid) až po členov, ktorí majú na svojom území menšie regionálne letiská (Iasi, Malta, Oulu). 

Vzhľadom k tomu má niekoľkých významných partnerov na úrovni európskych inštitúcií – Európska komisia, Európsky parlament, Európsky hospodársky a sociálny výbor, Európsky výbor regiónov, Eurocontrol, Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva (EASA), Európska konferencia civilného letectva (ECAC).